Strona główna · Artykuły · Wiadomości · Szukaj Luty 19 2020 01:17:27
Nawigacja
Strona główna
Artykuły
Wiadomości
Forum
Kontakt
Szukaj
FAQ
Download
GALERIE ZDJĘĆ
DYREKTORZY
ABSOLWENCI
PAPYRUS
30 lecie szkoły
RODO
INFORMACJE DLA RODZICÓW

LOGOWANIE DO DZIENNIKA

DYŻURY DLA RODZICÓW

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

PRoLOG
REKRUTACJA

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych

Poradnik kandydata

Regulamin rekrutacji

Informacje o szkole
PODRĘCZNIKI kl. 1 - 2019/20


PODRĘCZNIKI kl. 2 - 2019/20


PODRĘCZNIKI kl. 3 - 2019/20PODRĘCZNIKI kl. 1 - DO 4 LICEUM


TELEFONY

SZCZEGÓLNE PAMIĄTKI
LINKI

Wycieczka do Parku Narodowego
BiologiaW dniach 23.05-26-05.2011 nauczyciele biologii i geografii organizują wycieczkę edukacyjną do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.


Zgłoszenia na wyjazd wraz z zaliczką w wysokości 50 zł przyjmują nauczyciele biologii lub geografii
do 21 marca 2011.


PROGRAM WYCIECZKI
DO
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO
31.05.2011 -- 03.06.2011


Dzień 1 wtorek -31-05.2011r.
6.00- wyjazd z GłogowaMuzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni –
Park Etnograficzny w Tokarni ma za zadanie zachowanie najcenniejszych zabytków budownictwa wiejskiego
i małomiasteczkowego Kielecczyzny oraz prezentowanie ich w otoczeniu zbliżonym do pierwotnego. Poza tym skansen przedstawia obiekty w naturalnych zespołach osadniczych, fragmenty wsi, w których zagrody stanowiące warsztat pracy rolnika sąsiadowały z obiektami przemysłu wiejskiego, takimi jak młyn, wiatrak, kuźnia. Obiektami użyteczności były też karczmy, szkoły, sklepy, kościoły, a także plebanie, dwory i folwarki dworskie. W skansenie zrekonstruowano również otoczenie budynków (ogródki przydomowe), uprawy nasadzeniowe drzew i krzewów, małą architekturę, jak płoty, studnie, itp., a także jest prowadzona w ograniczonym zakresie hodowle inwentarza
domowego: konie, kozy, kury, gołębi. Muzeum prowadzi też badania naukowe dotyczące m.in. osadnictwa,
budownictwa ludowego, małej architektury sakralnej, kowalstwa i ziołolecznictwa. Wszystkie obiekty posiadają pełną dokumentację naukową i techniczną (inwentaryzacje, ekspertyzy, projekty) oraz scenariusze wnętrz.
Regionalnym produktem jest truskawka bodzentyńska
Ruiny Zamku Chęciny
Jest pewne, iż zamek istniał w 1306 r., kiedy to Władysław Łokietek nadał go biskupowi krakowskiemu, Janowi Muskacie. Rok później pod pretekstem wykrycia spisku przeciwko władzy królewskiej cofnął ów przywilej przejmując tym samym warownię. Łokietek uczynił ją terytorialnym ośrodkiem swej władzy w zakresie gospodarczym, politycznym i militarnym. Po śmierci Władysława Łokietka pieczę nad warownią objął Kazimierz Wielki. Zamienił on zamek w niezdobytą przez ponad 250 lat królewską fortecę znacznie go rozbudowując. w latach 1655–1657 został doszczętnie zniszczony najpierw przez Szwedów, a następnie przez szturm oddziałów Rakoczego. Dzieło zniszczenia dokończyła w 1707 r. kolejna okupacja szwedzka. Wtedy to zamek opuścili ostatni mieszkańcy. Przez następne stulecia średniowieczne mury stanowiły głównie darmowe źródło materiału budowlanego dla miejscowych wieśniaków. Podczas I wojny światowej ucierpiała jedna z wież, wykorzystywana przez Rosjan jako punkt obserwacyjny.
Losy warowni nie były również obojętne Stefanowi Żeromskiemu, który pisał o Chęcinach w swym Dzienniku z lat 80. XIX w., a także Henrykowi Sienkiewiczowi, który opublikował list w sprawie ochrony ruin. W Polsce międzywojennej ogromny wkład w uratowanie zamku wniósł ówczesny burmistrz Chęcin, Edmund Padechowicz. Przeprowadził on, mimo skromnych funduszy, szereg prac zabezpieczających budowlę przed zupełnym zniszczeniem. Po II wojnie światowej odrestaurowano wieże, na jednej z nich urządzając punkt widokowy. Podczas prowadzonych przez ostatnie lata prac adaptacyjno-renowacyjnych budowla została zabezpieczona w formie trwałej ruiny.

Dojazd na miejsce noclegu- Bodzentyn
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Podsumowanie dniaDzień 2 środa -01-06.2011r.
9.30-13.00 –
Terenowe zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Świętokrzyskiego PN na trasie Nowa Słupia-Święty Krzyż
• zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi ochrony przyrody w Świętokrzyskim Parku Narodowym
• przybliżenie problematyki zagrożeń wynikających z sąsiedztwa Parku z terenami używanymi rolniczo
• przedstawienie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w strefie ochrony czynnej.
• podziwianie wnętrze lasu ukształtowanego przez naturalne procesy (w strefie ochrony ścisłej od ponad 80 lat zachodzą naturalne procesy przyrodnicze, nie zaburzone bezpośrednią działalnością człowieka )
• poznanie zbiorowiska lasu bukowego i jodłowego, reliktowych zespołów porostów , rzadkich gatunków roślin i zwierząt
•gołoborza- najbardziej charakterystyczny twór przyrody nieożywionej Gór Świętokrzyskich


Święta Katarzyna-
najważniejsza miejscowość turystyczna w Łysogórach. Powstała na miejscu pustelni w końcu XIV w.
Od XV w. Znajduje się tu kościół i klasztor Bernardynów. Na skraju lasu stoi murowana kaplica
z podpisem S. Żeromskiego na ścianie. bok mogiły poległych w 1863 i 1943r.,
oraz przy źródle drewniana kaplica św. Franciszka z XIX w.


Kompleks pobenedyktyński
Odwiedzając to miejsce przebywamy na terenie Puszczy Świętokrzyskiej. Przewagę ma tu mieszany drzewostan naturalny, gdzieniegdzie o puszczańskim charakterze.

Muzeum Misyjne Oblatów na Świętym Krzyżu
W tradycji pielgrzymkowej jest to bardzo ważne miejsce dla Polaków .Każdy władca polski rozpoczynał swoje panowanie od pielgrzymki na Święty Krzyż lub przed większymi bitwami /np. przed bitwą pod Grunwaldem/
Król Władysław Jagiełło odbył przed bitwą pod Grunwaldem pielgrzymkę z Nowej Słupi do klasztoru na  Świętym Krzyżu. „Moc przed bitwą” – pod takim  hasłem będzie obchodzony tegoroczny V Jarmark Świętokrzyski, który odbędzie się  w niedzielę 16 maja w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Jarmark organizowany przez Starostwo Powiatowe
w Kielcach, otworzy całotygodniowe obchody jagiellońskie w województwie świętokrzyskim
w związku z przypadającą w tym roku 600. rocznicą bitwy pod Grunwaldem.(15 lipca 1410)
Emeryk syn Stefana I –króla Węgier ,polując na jelenie z królem Mieszkiem w okolicy Kielc miał widzenie anielskie, na skutek którego osobiście udał się na Łysą Górę i klasztorowi tudzież braciom Św. Benedykta ofiarował Święty Krzyż, który nosił.
Współcześni historycy czas założenia opactwa przesuwają na początek XII wieku i twierdzą, że fundatorem był Bolesław Krzywousty. Opierają się na relacji biskupa Boguchwała, który opisując czyny Bolesława Krzywoustego zanotował w I połowie. XIII wieku: Tamże bowiem Bolesław opactwo zakonu Św. Benedykta na Łysej Górze pobożnie ufundował na cześć Trójcy Przenajświętszej.

Dzień 3 czwartek -02.06.2011r.
9.00 – 11.00 - Jaskinia Raj


Ze względu na bogatą szatę naciekową, walory naukowe i dydaktyczne objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody, jest też chronionym stanowiskiem archeologicznym. Udostępnienie jaskini zapewniło trwałe zabezpieczenie jaskini i jej szaty naciekowej, a ponadto umożliwiło przeprowadzenie ważnych badań naukowych. Jaskinia Raj jest typową jaskinią krasową rozwiniętą w wapieniach. Choć niewielka, wyróżnia się wśród polskich jaskiń bogatą i dobrze zachowaną szatą naciekową. Korytarze jaskini wytworzone zostały w wapieniach środkowego dewonu, które ok. 360 milionów lat temu powstały na dnie płytkiego morza. Rozwój jaskini zachodził w kilku etapach, głównie pod koniec trzeciorzędu i w czwartorzędzie.
Długość trasy turystycznej wynosi 180 metrów i rozpoczyna się w pawilonie, gdzie zorganizowana jest wystawa muzealna wprowadzająca turystów w tematykę krasu. Można zobaczyć tu znalezione w namulisku krzemienne narzędzia pracy człowieka neandertalskiego, zamieszkującego jaskinię ok. 50.000 lat temu, a także szczątki prehistorycznych zwierząt - mamuta, nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego - będących obiektem polowań i szukających w jaskini schronienia. W muzeum odtworzone zostało obozowisko rodziny neandertalskiej z trzema naturalnej wielkości postaciami
Kielce
11.00 - 12.30 - Rezerwat Geologiczny „Kadzielnia”
Kadzielnia jest rezerwatem ścisłym przyrody nieożywionej, o pow. 0,6 ha, utworzony w 1962 roku. Usytuowany jest w centrum Kielc, w południowej części miasta, między ulicami: Krakowska, Gagarina, Al. Legionów i Pakosz. Ochronie podlega najwyższa część wyniosłego skalnego cypla, tzw. Skałka Geologów, wznosząca się pośrodku nieczynnego od 1962 r. kamieniołomu. Kadzielnia o wysokości 295 m n.p.m. jest jednym ze wzgórz Pasma Kadzielniańskiego. Rezerwat zbudowany jest z dewońskich wapieni stromatoporowo-koralowcowych przykrytych wapieniami marglistymi. Na terenie rezerwatu opisano szeregi interesujących zjawisk geologicznych: szczątki fauny (m.in. korali, brachiopodów, ryb i głowonogów), żyłową mineralizację kruszcowo-kalcytową, zjawiska tektoniczne i krasowe. Zostały tu odnalezione między innymi nieznane wcześniej z obszaru Polski gatunki ryb pancernych. W obrębie Skałki Geologów zachowały się relikty roślinności naskalnej. Nazwa wzgórza Kadzielnia pochodzi od zbierania na nim w dawnych czasach ziół na kadzidło dla potrzeb katedry. Około 1770 r. powstał tu z inicjatywy bp. Kajetana Sołtyka pierwszy wapiennik. W roku 1886 pobudowano trzy piece do wypalania wapna. W roku 1938 zakłady Kadzielni zatrudniały około 200 pracowników, którzy wydobywali skałę wapienną do produkcji nawozów, topnika dla przemysłu hutniczego, wapienia dla przemysłu cukrowniczego i mieliwa wapiennego dla hut szkła. Część produkcji przeznaczona była jako kamień budowlany i tłuczeń dla kolejnictwa, część produkowanego wapna przeznaczona była na eksport. Eksploatację Kadzielni zakończono w 1968 r.
Już w 1824 r. powstał pierwszy projekt urządzenia na wzgórzu parku i ogrodu, w latach 60-tych obecnego stulecia założono istniejący park krajobrazowy z terenami widokowymi i uporządkowano teren po dawnej kopalni. Obecnie Kadzielnia stanowi obiekt wyjątkowo interesujący z uwagi na grupę skał wapiennych z żyłami kalcytu i stanowiskami rzadkich roślin oraz cennymi znaleziskami paleontologicznymi. Występują tu także zjawiska tektoniczne i mineralizacyjne. Jednocześnie Kadzielnia stanowi największe skupisko jaskiń na Kielecczyźnie (26). 6 jaskiń znajduje się w Skałce Geologów, 9 w ścianie wschodniej dawnego kamieniołomu i 1 w pobliżu amfiteatru. Największa, jest "Szczelina Kadzielniańska" o dł. 180 m. Prowadzą do niej dwa otwory znajdujące się we wschodniej ścianie, odsłonięte podobnie jak większość w czasie eksploatacji wapieni. W 1959 roku jaskinia została spenetrowana przez kieleckich speleologów: W. Króla i B.W. Wołoszyna, potem przez kilka lat prowadzono w niej obserwacje mikroklimatyczne i faunistyczne.
Tylko w kilku miejscach spotkać można niewielkie nacieki w postaci polew. W latach sześćdziesiątych zaraz po odkryciu jaskini spotkać można było niewielkie stalaktyty. W jaskini znajdują się komory o dużych rozmiarach, na przykład Wysoka ma 8 metrów wysokości i 5 metrów długości, ale są też miejsca, gdzie aby przejść, trzeba się czołgać. Bogata jest fauna jaskiń kadzielniańskich. Stwierdzono tu występowanie nietoperzy: nocka dużego, nocka rudego, gacka szarego, nocka Natterera, nocka Brandta, gacka brunatnego, mopka, mroczka późnego. W jaskini obserwowano występowanie pająków, muchówek, motyli i równonogów.
Także we wschodniej ścianie byłego kamieniołomu znajduje się jaskinia Wschodnia, której korytarze mają 80 metrów długości. Do jaskini prowadzą 3 otwory odsłonięte podczas eksploatacji wapieni. Jaskinia Prochownia ma 28 metrów, prowadzi do niej otwór zabudowany metalowymi drzwiami. Główna komora wejściowa jaskini ze sztucznym betonowym stropem była magazynem materiałów wybuchowych w czasie kiedy na Kadzielni wydobywano skałę wapienną. Z komory wychodzą trzy niewielkie korytarzyki.
Obok Prochowni znajduje się Jaskinia Odkrywców mierząca 14 metrów. Za otworem wejściowym znajduje się wąski, szczelinowy korytarz szerokości do 1,4 metra i wysokości do 6,5 metra.
Z 16 jaskiń które znajdują się w Skałce Geologów najdłuższą jest Jaskinia Jeleniowska, której główny otwór widoczny jest ze ścieżki prowadzącej na szczyt. Jaskinia ma 36 metrów długości. Pierwsze publikacje o jaskini, które ukazały się w 1904 roku wspominają o kopalnych szczątkach jelenia, które dały nazwę jaskini.
Kolejną pod względem wielkości jaskinią w Skałce Geologów jest Jaskinia Zwaliskowa długości 24 metrów. Otwór wejściowy do jaskini został odsłonięty w 1959 roku, ale wejście do niej możliwe było dopiero rok później, kiedy obsunęły się bloki skalne tarasujące wejście.
Jaskinia Urwista na Kadzielni, znajdująca się także w Skałce Geologów, ma 18 metrów długości. Prowadzą do niej dwa otwory, z tego jeden przez 11-metrowy Komin Geologów i wymaga użycia liny.
Charakterystyczne są leje i komory wypełnione tzw. czerwoną ziemią zwaną przez geologów "terra rossa", czyli materiałem czerwono zabarwionym od związków żelaza. W jaskiniach na Kadzielni znaleziono kości żyjących tu wówczas nosorożców włochatych, niedźwiedzi jaskiniowych i gryzoni stepowych. W wyniku dawnej intensywnej eksploatacji wapienia ze wzgórza Kadzielnia pozostało tylko jego wschodnie zbocze, resztki zbocza południowo-zachodniego z przylegającą hałdą, zwaną obecnie Wzgórzem Harcerskim oraz oddzielona głębokim wyrobiskiem Skałka Geologów (295 m n.p.m.). Skałka Geologów otoczona jest z trzech stron tzw. Szmaragdowym Jeziorem. Niezwykły kolor wody wywołuje zjawisko optyczne - promienie światła odbijające się od zlasowanego wapienia. Kilka lat temu, na skutek eksploatacji wód podziemnych wody z wyrobiska zaczęły zanikać, ale ostatnio znów wypełniają one dno wyrobiska. W południowej części wyrobiska znajduje się amfiteatr na 5 tys. osób (oddany do użytku w 1971 roku w czasie obchodów IX wieków Kielc). Przez pewien czas funkcjonowało w nim szerokoekranowe kino, a tradycyjnie odbywają się tu koncerty Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, który organizowany jest w miesiącach wakacyjnych. Na tzw. Wzgórzu Harcerskim, 22 lipca 1979 roku odsłonięte pomnik Bojowników o Narodowe i Społeczne Wyzwolenie. Z tarasów widokowych obserwować można w kierunku południowym panoramę Pasma Dymińskiego z Górą Telegraf, Pasma Posłowickiego z Górą Pierścienicą; w kierunku południowo-zachodnim, panoramę Góry Biesak, przełom rzeki Bobrzy, pasmo Zgórskie z Górą Patrol; w kierunku zachodnim krajobraz Pasma Kadzielniańskiego z Karczówką; w kierunku północnym Wzgórza Tumlińskie.

13.30 - 14.30 - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
Siedziba muzeum znajduje się w dawnym gimnazjum, do którego uczęszczał Stefan Żeromski. W zbiorach Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego znajdują się rękopisy utworów pisarza, jego listy, dedykacje oraz dokumenty i fotografie związane z nauką w Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach. Do rękopisów należą: fragment brulionu noweli Z odczytem (1907), fragment czystopisu utworu Słowo o bandosie (1907), fragment brulionu Wiernej rzeki (1912), przedmowa w języku polskim do książki G. L. Milesi La spezione di Francisco Nullo in Polonia (1913), czystopis utworu Wszystko i nic (1914), czystopis utworu Sen o chlebie (1915), rękopis Oświadczenie w sprawie ochrony dla dzieci w Nałęczowie (1918). W zbiorach znajdują się również dokumenty i przedmioty kultury materialnej z lat pobytu Stefana Żeromskiego w Kielcach, np.: świadectwa szkolne z klasy III i klasy VIII, kartka z dziennika lekcyjnego i wiele innych.
Kieleckie muzeum znajduje się w sercu Gór Świętokrzyskich. Niedaleko stąd do miejsc związanych z urodzeniem i dzieciństwem Stefana Żeromskiego: Strawczyna, Woli Kopcowej, Krajna, Ciekot, Świętego Krzyża i Świętej Katarzyny. Budynek położony jest na stoku Wzgórza Zamkowego, opodal katedry (bazylika mniejsza XII-XIX w.) i pałacu biskupów krakowskich z ogrodem włoskim, siedziby Muzeum Narodowego.
W swoich pracach opisuje urodę przyrody Gór Świętokrzyskich.

14.30 -16.30 - obiad
W nieczynnym kamieniołomie Zachełmie pod Kielcami w Górach Świętokrzyskich, naukowcy
z Polskiego Instytutu Geologicznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego odkryli skamieniałości i odciski stóp tetrapodów (czworonożnych kręgowców). Okazało się, że są one starsze o ok. 18 mln lat od najstarszych tego typu skamieniałości znanych nauce. Niedaleko Zagnańska droga Chęciny -Skarżysko –Kamienna.
Z pierwszych tetrapodów wywodzą się płazy, gady, ptaki i ssaki. Znalezisko pochodzi z okresu dewońskiego, sprzed 395 mln lat. Paleontolodzy odkryli m.in. kilka "dróżek" zrobionych stopami zwierząt. Część śladów ma nawet 26 cm szerokości. Oznacza to, że zostawiły je zwierzęta wielkości około 2,5 metra. Były też mniejsze osobniki o długości ciała około pół metra. Autorzy odkrycia opublikowali je na łamach czasopisma Nature 463, 43-48 (7 stycznia 2010).\

Zwiedzanie centrum miasta: Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP
Pomiędzy murem okalającym południową ścianą katedry kieleckiej leży płyta nagrobna w miejscu, w którym przypuszczalnie pochowano Wojciecha Bartosa Głowackiego (1758-1794), pierwszego kosyniera Rzeczypospolitej. Zaledwie po kilku dniach od wcielenia w szeregi naprędce formowanych oddziałów chłopskich wziął udział w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794 r. Wyróżnił się w szaleńczo śmiałym ataku na baterię rosyjskich armat. Zupełnie niedoświadczony rekrut w ważnym momencie boju własną czapką zakrył lont nieprzyjacielskiego działa! Za okazane męstwo Bartos zyskał stopień oficerski, nazwisko Głowacki, wolność osobistą dla całej rodziny i zamieszkiwaną zagrodę na własność.
Dwa miesiące później w przegranej bitwie pod Szczekocinami odniósł poważne rany. Wywieziony z pola bitwy, zmarł w Kielcach. Z siedmioma innymi żołnierzami został pochowany na cmentarzyku przy katedrze. Płytę pamiątkową bohaterowi z czasów insurekcji kościuszkowskiej położono w 1928 r.


Ciekoty – miejsce dzieciństwa Żeromskiego
Na trasie do Bodzentyna ciekawa panorama Gór Świętokrzyskich

17.30 -18.30 - Park dendrologiczny w Bodzentynie
Park posiada ścieżkę edukacyjną umożliwiającą poznanie różnych zbiorowisk roślinnych i typów ekosystemów. Połączono tu walory przyrodnicze z historycznymi.

Dzień 4 piątek -03.06.2011 r.
Wyjazd - 9.00

9.15 Wzdół Rządowy-Punkt Widokowy- najładniejszy widok Gór Świętokrzyskich- ukształtowanie terenu , zbiorowiska roślinne
9.40 Izba Pamięci Martyrologii Wsi Polskiej - Michniów
Sanktuarium Wsi Polskiej- dowód historycznych zbrodni Niemców na bezbronnych mieszkańcach polskiej wsi
Wieś w województwie świętokrzyskim, powiecie Skarzysko-Kamienna, gmina Suchedniów. Położona na krawędzi Płaskowzgórzy Suchedniowskich i na skraju Lasów Siekierzyńskich stanowiących Sieradowicki Park Krajobrazowy, w odległości 5km od Suchedniowa i drogi krajowej nr 7 (E 77)i 1,5 km od przystanku Berezów na linii kolejowej Warszawa – Kraków. Dojazd drogą 751 Suchedniów – Bodzentyn, stanowiącą część świętokrzyskiej obwodnicy turystycznej. Michniów w dniach 12 i 13 lipca 1943r. został spacyfikowany przez niemieckie oddziały policyjne odkomenderowane do tej akcji z 17 i 22 pułku niemieckiej policji. Zamordowanych zostało 203 osoby – 103 mężczyzn w większości spalonych żywcem, 53 kobiety i 47 dzieci, najmłodsze dziewięciodniowe. Charakterystyczne jest, że 11 osób jedynych, wobec których hitlerowcy mieli konkretne podejrzenia o podziemną działalność , nie zamordowano, lecz wywieziono do KZ Auschwitz, gdzie 6 z nich zginęło 18 młodych dziewcząt
wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy. Wieś, po ograbieniu została doszczętnie spalona.
Zabroniono odbudowy i uprawiania pól Michniowa. Szczątki zamordowanych spoczywają w zbiorowej mogile, na której zaraz po wojnie postawiono kamienna tablicę z nazwiskami ofiar. Od końca lat 50. Michniów stał się obiektem zainteresowania wycieczek turystycznych coraz liczniej odwiedzających Góry Świętokrzyskie. Jesienią 1979r. w czasie dorocznej narady byłej Głównej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich powstała idea zorganizowania w Michniowie ogólnopolskiego Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w czasie II wojny światowej.
W roku 1981 z inicjatywy b. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach, Wojewódzkie Zarządy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego i Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację wystąpiły z apelem do społeczeństwa, ogłoszonym w prasie, radiu i telewizji, o budowę w Michniowie takiego mauzoleum. W 1983 roku powstał społeczny komitet budowy
Mauzoleum, zaś w roku 1990 Fundacja – Pomnik Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej.
W roku 1993, w 50 – tą rocznicę pacyfikacji poświecono pomnik „Pieta Michniowska”,w 1997 roku w miejsce dotychczasowej skromnej izby pamięci w drewnianej chacie, powstał Dom Pamięci
mieszczący stałą wystawę i ośrodek badawczy gromadzący dokumentację męczeństwa Polskiej wsi w czasie II wojny światowej. Zespół Mauzoleum obejmuje także symboliczny cmentarz, na którym
każda męczeńska polska wieś ma mieć swój krzyż. Dotychczas upamiętniono krzyżami 230 wsi. Wśród upamiętnionych znajdują się m.in. wsie spacyfikowane w 1940 roku w czasie akcji
przeciw oddziałowi majora „Hubala”, 7 wsi w Lasach Janowskich, gdzie 2 lutego 1944 roku Niemcy zamordowali łącznie 1250 osób, wsie zamojskie, góralska Ochotnica, podkrakowskie Radwanowice,
gdzie niemieccy żandarmi ukrzyżowali sołtysa, zbiorowy pomnik polskich wsi na Wołyniu i wiele innych.
Od 1999 roku Michniów stanowi Oddział Muzeum Wsi Kieleckiej.
Częstochowa :
0d 15-17 godziny zwiedzanie kompleksu klasztornego Częstochowa jest położona nad rzeką Wartą, w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to 12. miasto w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni i 15. pod względem liczby ludności. W mieście znajduje się bazylika i klasztor na Jasnej Górze, z uważanym za cudowny obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej – główny ośrodek kultu maryjnego w Polsce. Z tego powodu Częstochowa uznawana jest przez wielu za duchową stolicę Polski.
Obiad
Powrót do Głogowa około godziny 22.00
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NASZ PATRON


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

NASZE STRONY


WYDARZENIA
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010-2011Dzień Chłopaka 2010
2,386,965 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion © 2003-2005